Grundejerforeningen 
Den Østrigske Villaby

Fyrrehusene 1-19, 2-32
2600  Glostrup


Indledning

Den Østrigske Villaby ligger i Albertslund kommune. Den Østrigske Villaby består af ialt 26 stk. Tjæreborg typehuse, hvor 10 er fritliggende og de øvrige 16 er mere eller mindre sammenbyggede. De enkelte grunde er på ca. 250 - 325 m2.

 

 


Bebyggelsens historie

De 26 huse i Den Østrigske Villaby er opført omkring 1969 som første etape af en større bebyggelsesplan, ifølge hvilken hele området ved de 2 adgangsveje Fyrrehusene og Pilehusene skulle bebygges i en såkaldt østrigsk stil.

Imidlertid gik firmaet Tjæreborg Huse fallit i forbindelse med byggeriet, hvorefter firmaet Dansk Totalentreprise senere opførte 2-etagers rækkehuse (grundejerforeningen Stadionparken) på de resterende arealer.

Allerede i den oprindelige bebyggelsesplan blev der lagt vægt på, at Den Østrigske Villaby's udseende og særpræg skulle bevares for eftertiden, og på samtlige grunde blev der blandt andet derfor tinglyst en speciel fællesdeklaration.

Da Albertslund kommune i 1978 udarbejdede lokalplan nr. 17.2 for området, lagde kommunalbestyrelsen også i denne vægt på, at bebyggelsen skulle fremstå som et samlet hele, og at der derfor ikke måtte ske ændringer i hverken bygningernes udseende eller farvevalget i bebyggelsen.

Det betyder, at de enkelte grundejere skal benytte brune eller sorte træbeskyttelsesmidler til vedligeholdelse af udvendigt træværk på huse, skure og hegn m.m., og at tagene skal være sorte. På den ordinære generalforsamling i 1998 blev det vedtaget, at også farven Svenskrød (svarende til GORI 88, farve nr. 504) kan benyttes til vedligeholdelse af udvendigt træværk, dog ikke på sternbrædder og vindskeder.

Der må heller ikke udføres bygningsreparationer/ændringer, der ændrer husenes ydre fremtoning.

I forbindelse med lokalplan 17.2 er der dog åbnet mulighed for, at der på hver enkelt grund kan opføres en tilbygning på ca. 18 m2 eller en overdækket terrasse efter helt faste regler.

Varmeforsyning

Ved opførelsen havde alle 26 huse eget oliefyr, men området er ifølge Albertslund kommunes overordnede varmeforsyningsplan udlagt til fjernvarmeforsyning, og senest år 2001 skulle alle husene have indlagt fjernvarme.

Carporte

Grundejerforeningen er ejer af 22 carporte opført på fællesarealet. Brugsretten til disse carporte er ifølge individuelle kontrakter overdraget til 22 medlemmer af grundejerforeningen. Efter behov indkalder grundejerforeningens bestyrelse carportbrugerne til fællesarbejde i forbindelse med vedligeholdelse af carportene. Dette fællesarbejde foregår efter de samme regler som det øvrige fællesarbejde.

Antenneforhold

Tidligere havde grundejerforeningen sit eget fællesantenneanlæg, men i forbindelse med indførelsen af den nye DR2 TV-kanal ville det desværre blive nødvendigt med en større, kostbar ombygning af anlægget, hvorfor det blev nedlagt pr. 1. oktober 1996, og medlemmerne blev derefter henvist til enten at benytte stue- eller loftsantenner - eller til at træffe individuelle aftaler med KTAS kabel-TV. I den forbindelse har KTAS Kabel-TV nedgravet kabler i området, så alle nemt kan blive tilsluttet.

Det er ikke tilladt at montere udvendige antenner på de enkelte huse, men man kan af Albertslund kommunes tekniske forvaltning få tilladelse til montering af en parabolantenne i haven under hækhøjde.

Flagstænger

I forbindelse med personlige festdage ( og evt. officielle flagdage) kan medlemmerne låne 2 flag til brug på foreningens flagstænger hos et af bestyrelsesmedlemmerne. Medlemmerne er selv ansvarlige for, at de almindelige regler for flagning bliver overholdt. Bestyrelsen sørger ikke for flagning i forbindelse med officielle flagdage.

Grundejerforeningen

Den Østrigske Villaby's grundejerforening
blev stiftet i begyndelsen af 1972, da det blev klart, at resten af området ville blive bebygget i en helt anden stil af en ny bygherre.

Grundejerforeningen har generalforsamling hvert år i april måned. Efter seneste generalforsamling har bestyrelsen følgende sammensætning:


 

Formand:                Susanne Olsen, Fyrrehusene 28

Næstformand:        Kjeld Michelsen, Fyrrehusene 18

Kasserer:                 Kirsten Boserup, Fyrrehusene 5

Sekretær:                 Bendte Egenhardt, Fyrrehusene 24

Suppleant:              Michael Desdorf, Fyrrehusene15                          


Ordensregler

Foruden de forskellige bestemmelser i ovenfor nævnte lokalplan, fællesdeklaration og grundejerforeningens vedtægter er der igennem tiderne på de forskellige generalforsamlinger blandt andet vedtaget forskellige ordensregler m.m.:

Snerydning og glatføre-bekæmpelse

De enkelte grundejere har pligt til at sørge for snerydning og glatføre-bekæmpelse (grusning/saltning) på adgangsstierne fra egen grund til midt på stierne efter de af kommunen fastsatte regler. Snerydning og grusning/saltning af cykel- og gangstier rundt om bebyggelsen udføres af en af grundejerforeningen ansat entrepenør.

Vedligeholdelse af fællesarealer

De enkelte grundejere har pligt til at vedligeholde fællesarealet fra egen grund til 1 meter fra skellet.

Grundejerforeningens fællesarealer iøvrigt vedligeholdes med en blanding af betalt arbejdskraft og fællesarbejde. Grundejerforeningens bestyrelse indkalder efter behov til fællesarbejde, hvor de enkelte parceller har pligt til at stille med mindst en person. Fællesarbejdet fordeles normalt over 2 arbejdsdage i hver sin weekend, så alle skulle have mulighed for at deltage. Ved gentagen udeblivelse uden lovlig grund kan bestyrelsen idømme en bøde.

Bemærkninger:

Der indkaldes normalt til fællesarbejde 2 gange om året i forbindelse med forårsrengøring og klargøring til vinteren.

Grundejerforeningen sørger normalt for klipning af fællesarealer med græs helt op til skel.

Såfremt træer eller anden bevoksning på fællesarealerne er til gene for enkelte medlemmer, så sørger grundejerforeningen for den nødvendige beskæring m.m.. Der må på fællesarealet ikke nyplantes stikkende vækster med lange torne. Dette gælder også for udskiftning af bestående beplantning.

Affaldsplads

Med hensyn til afhentning af det såkaldte restaffald er Den Østrigske Villaby omfattet af Albertslunds kommunes parcelhusordning, men i henhold til en tidligere generalforsamlingsbeslutning skal  grundejerforeningens medlemmer anbringe al restaffald på foreningens affaldsplads, hvor det afhentes af kommunens renovationsfolk på bestemte afhentningsdage, der fremgår af kommunens affaldskalender. Dette restaffald skal være sorteret efter de kommunale regler. Restaffaldet må normalt først stilles på affaldspladsen dagen før afhentningen.

Det brændbare restaffald skal anbringes i en af de 2 minicontainere, der er beregnet til formålet. Større brændbare dele skal om muligt adskilles/afkortes og herefter anbringes i en af de 2 minicontainere.

Bemærk
Der må ikke anbringes nogen form for køkkenaffald og lignende på affaldspladsen!

På affaldspladsen er der også en minicontainer til rent pap fra papkasser, skotøjsæsker og lignende.

Der er også en mini-container til metal-emballage og andre mindre metal-ting, f.eks. pander, gryder o.l.

Endelig er der 2 posestativer til henholdsvis bestemte typer plastemballage (mærket "2" eller "5") - og dele af plastikfolie, for eksempel indkøbsposer.

Store møbler og lignende stilles på affaldspladsen sammen med storskraldet (det ikke- brændbare restaffald).

Trykimprægneret træ stilles også på affaldspladsen sammen med storskraldet. Det trykimprægnerede træ skal også holdes adskilt fra de øvrige typer rest-affald.

Haveaffald skal enten være bundtet (max. ca. 1 meters længde) eller være fyldt i papirsposer. Haveaffaldet må ikke indeholde nogen form for ikke-komposterbart materiale, f. eks. plastik eller lignende. Mindre mængder rent haveaffald kan fyldes i den minicontainer, der er beregnet til haveaffald.

Der må ikke anbringes nogen form for kemikalie- eller byggeaffald på affalds- pladsen.

Se iøvrigt under punktet: "Affaldshåndbog"

Opdateret 14. maj  2011 - M. Hammer